Disclaimer & Privacy statement

Het geheel van inhoud, pagina's en scripts dat zich op deze website bevindt, behoren toe aan ITSN, tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's en logo's op de website worden door ITSN slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. ITSN garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die ITSN jou biedt om je gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden.

Disclaimer

Het gebruik van de website is voor jouw eigen rekening en risico. ITSN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van jouw gebruik van de website, noch voor directe noch voor indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. ITSN is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. ITSN behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en/of de etiquette.

Intellectuele Eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden. Met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt ITSN BV zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij ITSN BV hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Geen cookiebalk op onze site

Wij respecteren de privacy van persoonsgegevens. Wij slaan dus geen privacy gevoelige informatie op.

Privacy statement

Doeleinden verwerking

ITSN BV verwerkt uitsluitend persoonsgegevens om contact op te nemen met bezoekers van deze website, wanneer zij contact zoeken met ITSN door de contactformulieren op deze website in te vullen.

Wettelijke grondslag verwerking

ITSN BV verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

  • Toestemming van de betrokkene. Als betrokkene heb je altijd het recht om de door jouw gegeven toestemming voor de verwerking in te trekken.
  • Verstrekking persoonsgegevens door betrokkene
  • Betrokkene is niet verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan ITSN BV

Categorieën en bron(nen) persoonsgegevens

ITSN BV kan persoonsgegevens uit de volgende bron(nen) op de website verkrijgen:

  • Contactformulier: Naam, Bedrijfsnaam (optioneel), E-mailadres, telefoonnummer (optioneel)
  • 'Meer info' formulier: Naam, E-mailadres
  • Sollicitatieformulier: Naam, E-mailadres
  • Events: Naam, Bedrijfsnaam (optioneel), E-mailadres, telefoonnummer (optioneel)

Ontvangers persoonsgegevens

ITSN BV zal je persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Je persoonsgegevens zullen door ITSN BV worden bewaard voor een duur van vier weken na einde contact óf vier weken na afsluiting van een lopende sollicitatieprocedure, tenzij je op een formulier expliciet en vrijwillig toestemming geeft om je persoonsgegevens op te slaan in ons klantmanagementsysteem. In dat geval mag ITSN de persoonsgegevens langer opslaan met jouw expliciete toestemming.

Rechten betrokkenen

Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als betrokkene heb je ook het recht ITSN BV te verzoeken de persoonsgegevens die jezelf aan ITSN BV verstrekt hebt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacystatement en de verwerkingen die ITSN BV doet, kunt je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kun je schriftelijk via email (info@itsn.nl) of per post (zie contactpagina) indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kun je doen door een e-mail of brief te sturen. Bij deze verzoeken kunnen wij je vragen om jezelf te identificeren.

ITSN BV | Innovatoren 5a | Sint Jansweg 15 | 5928 RC Venlo

Klachten

Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ITSN BV, neem dan contact op met ITSN BV via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van jouw klacht. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.

Meer info? Neem contact op met Eric Drossaert

E-mail:
sales@itsn.nl
Telefoon:
0888 - 11 11 11